General Terms and Conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN

Inhoudsopgave

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 - De prijs
Artikel 10 - Conformiteit en garantie
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 - Betaling
Artikel 14 - Klachtenregeling
Artikel 15 - Geschillen
Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

BDSMatHome
Koperhoek 64B
3162LA Rhoon

Telefoonnummer: 0619472026
E-mailadres: info@bdsmathome.com
KvK-nummer: 66992672
BTW-identificatienummer: NL001135513B85

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. These general terms and conditions apply to every offer made by the trader and to every distance contract and order that is concluded between the trader and the consumer.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. If the distance contract is concluded electronically, then, contrary to the previous paragraph, and before the distance contract is concluded, the text of these general terms and conditions may be made available to the consumer by electronic means in such a way that the consumer can easily store them on a durable data carrier. If this is not reasonably possible, prior to the conclusion of the distance selling agreement, it will be indicated where the general terms and conditions can be viewed electronically and that they will be sent to the consumer free of charge, at his request, either electronically or in some other way.
 4. In the event that specific product or service conditions apply in addition to these general terms and conditions, the second and third paragraphs apply by analogy and, in the event of conflicting general terms and conditions, the consumer can always invoke the applicable provision that is most favourable to him.
 5. If one or more provisions in these general terms and conditions are null and void or annulled in part or in full at any time, the agreement and these terms and conditions will remain in force for the rest and the provision in question will be replaced without delay, in mutual consultation, by a provision that approximates the meaning of the original provision as closely as possible.
 6. Situations not regulated by these general terms and conditions are to be assessed 'in the spirit' of these general terms and conditions.
 7. Any ambiguity regarding the interpretation or content of one or more provisions of our terms and conditions shall be interpreted "in the spirit" of these terms and conditions.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. If an offer is of limited duration or is made subject to conditions, this shall be expressly stated in the offer.
 2. The offer is without obligation. The entrepreneur is entitled to change and adapt the offer.
 3. The offer contains a complete and accurate description of the products and/or services offered. The description is sufficiently detailed to allow the consumer to properly assess the offer. If the entrepreneur uses images, these are a true reflection of the products and / or services offered. Obvious mistakes or obvious errors in the offer do not bind the entrepreneur.
 4. All images, specifications and data in the offer are indicative and cannot be a reason for compensation or dissolution of the contract.
 5. Images of products are a true representation of the products offered. The Entrepreneur cannot guarantee that the colours shown correspond exactly to the actual colours of the products.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van verzending;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke deze voor de consument te raadplegen is;
  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. The agreement comes into effect, subject to that which is stipulated in paragraph 4, at the moment at which the consumer accepts the offer and fulfils the conditions laid down.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de overeenkomst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. The entrepreneur will include the following information with the product or service, in writing or in such a way that the consumer can store it in an accessible manner on a durable data carrier:
  • het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  • de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
  • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 6. In the event of an extended transaction, the provision in the previous paragraph shall apply only to the first delivery.
 7. Every agreement is entered into under the suspensive conditions of sufficient availability of the products concerned.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier of door middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. If, after the expiry of the periods specified in paragraphs 2 and 3, the customer has not made known his intention to make use of his right of withdrawal or has not returned the product to the entrepreneur, the purchase is a fact.

In case of provision of services:

 1. When providing services, the consumer has the option of dissolving the contract without giving reasons for a period of at least 14 days starting on the day of entering into the contract.
 2. To make use of his right of withdrawal, the consumer will follow the reasonable and clear instructions provided by the entrepreneur at the time of the offer and/or at the latest at the time of delivery.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. If the consumer makes use of his right of withdrawal, he shall bear no more than the cost of returning the goods.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. If the product is damaged due to careless handling by the consumer himself, the consumer is liable for any reduction in value of the product.
 4. The consumer cannot be held liable for any reduction in the value of the product if the trader has not provided all the information required by law regarding the right of withdrawal; this must be done prior to conclusion of the purchase contract.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. The entrepreneur can exclude the consumer from the right of withdrawal for products as described in paragraph 2 and 3. The exclusion of the right of withdrawal applies only if the entrepreneur has clearly stated this in the offer, at least in good time before concluding the agreement.
 2. Exclusion of the right of withdrawal is only possible for products:
  • die door de ondernemer tot stand zijn aangebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  • die snel kunnen bederven of verouderen;
  • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  • voor losse kranten en tijdschriften;
  • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;
  • voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  • betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  • waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
  • betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 - De prijs

 1. During the validity period mentioned in the offer, the prices of the products and/or services offered will not be increased, except for price changes due to changes in VAT rates.
 2. Contrary to the previous paragraph, the Entrepreneur may offer products or services whose prices are subject to fluctuations in the financial market that are beyond the Entrepreneur's control, at variable prices. This link to fluctuations and the fact that any prices mentioned are recommended prices will be mentioned with the offer.
 3. Price increases within 3 months after the conclusion of the agreement are only allowed if they are the result of statutory regulations or provisions.
 4. Price increases from 3 months after the conclusion of the contract are only allowed if the entrepreneur has stipulated it and:
  • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  • de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. The prices mentioned in the offer of products or services include VAT.
 6. All prices are subject to printing and typesetting errors. No liability is accepted for the consequences of misprints and typesetting errors. In the event of misprints, the Entrepreneur is not obliged to deliver the product at the incorrect price.

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. A guarantee provided by the trader, manufacturer or importer does not affect the legal rights and claims that the consumer may assert against the trader on the basis of the contract.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. The entrepreneur's guarantee period corresponds to the manufacturer's guarantee period. However, the trader is never responsible for the ultimate suitability of the products for each individual application by the consumer, nor for any advice regarding the use or application of the products.
 5. De garantie geldt niet indien:
  • de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  • de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
  • de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. The entrepreneur will take the greatest possible care when receiving and carrying out orders for products and when assessing applications for the provision of services.
 2. The place of delivery is the address which the consumer has made known to the company.
 3. Subject to what is stated in paragraph 4 of this article, the company will execute accepted orders expeditiously but not later than within 30 days, unless the consumer has agreed to a longer delivery period. If the delivery has been delayed, or if an order cannot be filled or can be filled only partially, the Consumer shall be informed about this within 30 days after the order was placed. In that case, the consumer has the right to dissolve the agreement free of charge. The consumer is not entitled to compensation.
 4. All delivery periods are indicative. The consumer cannot derive any rights from any delivery dates mentioned. Exceeding a term does not entitle the consumer to compensation.
 5. In case of dissolution in accordance with paragraph 3 of this article, the entrepreneur will refund the amount paid by the consumer as soon as possible, but at the latest within 14 days after dissolution.
 6. If delivery of an ordered product turns out to be impossible, the entrepreneur will make an effort to provide a replacement article. The fact that a replacement article is being delivered will be reported in a clear and comprehensible manner, at the latest upon delivery. The right of withdrawal cannot be excluded with replacement articles. The cost of any return shipment shall be borne by the entrepreneur.
 7. The risk of damage and/or loss of products rests with the entrepreneur up to the moment of delivery to the consumer or a representative previously designated and announced to the entrepreneur, unless otherwise expressly agreed.

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. The consumer may terminate the contracts referred to in the previous paragraphs:
  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • Always terminate the contract with the same notice period that the entrepreneur has stipulated for himself.

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde  tijd  is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde
  overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)  wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duration

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. The consumer has the duty to immediately report inaccuracies in payment data provided or mentioned to the entrepreneur.
 3. In case of non-payment on the part of the consumer, and subject to legal restrictions, the entrepreneur is entitled to charge the consumer for any reasonable costs made known to the consumer in advance.

Artikel 14 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Complaints submitted to the entrepreneur shall be answered within a period of 14 days, calculated from the date of receipt. If a complaint requires a foreseeably longer processing time, the entrepreneur will respond within the period of 14 days with a message of receipt and an indication of when the consumer can expect a more detailed answer.
 4. If the complaint cannot be solved in mutual consultation, a dispute arises that is subject to the dispute settlement procedure.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. A complaint does not suspend the Entrepreneur's obligations, unless the Entrepreneur indicates otherwise in writing.
 7. If a complaint is found to be justified by the trader, the trader will, at his discretion, either replace or repair the delivered products free of charge.

Artikel 15 - Geschillen

 1. Only Dutch law applies to agreements between the entrepreneur and the consumer to which these general terms and conditions apply. Even if the consumer lives abroad.
 2. The Vienna Sales Convention shall not apply.

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.